Erverve våpen

For å erverve handvåpen krev det 6 månadar medlemsskap i skyttarlag tilknytta Norges Skytterforbund. I tillegg stiller vi krav til nybyrjarkurs før det vert tillete å skyte med klubben sine kruttvåpen og på våre aktivitetar.

Politiet krev også  at søkjar er aktiv for å erverve våpen og kan krevje oppmøteliste om naudsynt. 

Laget må legge ved ei uttale når det skal søkjast om handvåpen, etter at aktivitetsnivå er innanfor krava. Vi kan kun bekrefte ført aktivitet i laget sine treningar/aktivitetar. Medlemmar må difor hugse å føre seg opp i oppmøteboka.
           – Ein bør òg føre ei personleg loggbok i tillegg til møteboka til klubben.

Dugnad og møter tèl òg som aktivitet.

Dokumentasjon ved søking:

  • Søknadsskjema frå politiet (Politiet sine sider)
  • Uttalelse frå skyttarlag (leiar/nestleiar signerer og stempler dette (link under)
  • Bekreftelse på medlemsskap i skyttarlag eller startkort (frå (MinIdrett)
  • Oppmøteliste

Søknaden skal leverast til eit politikontor tilhøyrande Sunnmøre Politikammer.